Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas, päivitetty 2.10.2020

Book custom navigation

latest change 02.10.2020, version id 5226, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaan toinen päivityskierros käynnistettiin tammikuussa 2020 ja toinen päivitetty versio julkaistiin syksyllä 2020. Päivityksessä tehtyjen muutosten vertailu on talletettu oppaan Palaute ja versiot -sivulle, josta löytyy myös oppaan uusimman version pdf-tuloste. Erityisesti tämän oppaan pdf-tulosteen muodostaminen sivuston painikkeilla vie aikaa useita minuutteja suuresta kuvamäärästä johtuen. 

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas kirjoitettiin syksyn 2017 ja talven 2018 aikana. Kommenttiluonnos oli kommentoitavana tällä sivustolla 28.2.-29.3.2018 välisenä aikana. Opastekstiä päivitettiin ensimmäisen käyttövuoden aikana saatujen kommenttien perusteella vuoden 2019 aikana ja päivitetty versio julkaistiin jouluna 2019.

  Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta soveltamisen tueksi. Asetuksessa on varsin vähän rakennuksen ilmanvaihdon paloturvallisuutta suoranaisesti koskevia pykäliä, joten ryhmittely perustuu asetustekstin lisäksi myös Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas 2012 -sisällysluetteloon. Asetuksesta kopioidut kohdat ovat kaikki kappaleessa 1 ja ne on merkitty sinisellä pystyviivalla asetustekstikohtien vasemmassa laidassa. Oppaan opastavat tekstit ovat valkoisella pohjalla.

  Opastavat tekstit eivät ole velvoittavia, ja ne on kirjoitettu yleisellä tasolla niin, että niitä noudattamalla voidaan toteuttaa asetuksessa esitetyt määräykset ja vaatimukset. Opastavan tekstin kullakin ohjeella voi olla useita yksityiskohtaisia toteutustapoja esimerkiksi sen mukaan, mikä on ollut suunnittelijan valitsema suunnitteluperiaate tai kohteen tilaajan vaatimustaso. Opasta käytettäessä on myös muistettava, että oppaassa olevien ohjeiden lisäksi voi olla muita toteutustapoja, joilla päästään määräysten mukaiseen vaatimustasoon. 

  Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

  Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan ratkaisun kelpoisuuden, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. 

  Rakennusta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että vaatimustaso on usein järkevää asettaa vaativammaksi kuin määräyksissä esitetty minimitaso. Asetuksessa esitetyt vaatimukset koskevat kaikkia rakennuksia ja lisäksi kunkin kohteen vaatimukset asetetaan erikseen niin, että lopputulos palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin.

   

  Luokka 

  Kommentit

  Mielestäni pitäisi ehdottomasti olla revisioluettelo mitä on päivitetty /muutettu milloinkin.

  ylös
  184 users have voted.

  Varsin kattava vertailu edelliseen versioon on oppaan luvussa Palaute ja versiot https://www.talotekniikkainfo.fi/ilmanvaihtolaitosten-paloturvallisuus-opas-paivitetty-23122019/palaute-ja-versiot. Oppaiden eri versiot julkaistaan hallitusti noin kerran vuodessa ensi alkuun.

  Oppaan kirjoitustyön yksityiskohtainen muutoshistoria on tarvittaessa selvitettävissä julkaisualustan ylläpitäjän käytössä olevalla versiohallintatyökalulla. Versionhallintatyökalulla pystytään tarkistamaan jokainen tehty editointimuutos erikseen. Editointimuutokset kuitenkin julkaistaan kaikki yhdellä kertaa.

  ylös
  184 users have voted.

  Lisää uusi kommentti