26 Viemäröinnin järjestäminen

latest change 10.06.2020, version id 5000, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Vesipisteen yhteydessä on oltava viemäripiste, joka on liitetty viemäriin viemärikalusteen kautta. Viemäripistettä ei edellytetä kastelupostin, palopostin, hätäsuihkun, eikä yksittäisen kylmä- ja juomalaitteen yhteyteen.

Lattiakaivoon voi liittää enintään kaksi kuivakaivoa, jotka voivat sijaita enintään kolmen metrin etäisyydellä lattiakaivosta. Lattiakaivolla varustettavia tiloja uuden rakennuksen rakentamisessa sekä uuden rakennuksen rakentamista vastaavassa korjaus- ja muutostyössä ovat:

 1. suihkutila ja kylpyhuone sekä saunan pesuhuone
 2. pesutupa
 3. lämmönjakohuone
 4. ilmanvaihtokonehuone
 5. yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila 
 6. tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus
 7. autonpesupaikka
 8. erityistilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulla.  

 

Opastava teksti 

Sammutusvesilaitteistoja ja hätäsuihkuja ei yleensä katsota vesipisteiksi. Ne varustetaan viemäripisteellä vain, jos erityiset syyt niin vaativat. Jos sprinklerikeskuksen toiminnan koestamisen yhteydessä syntyvä vesivirta johdetaan jätevesiviemäriin, on poistoputki varustettava suppilolla ja hajulukolla. Koestusvesi voidaan johtaa myös sadevesiviemäriin kuten esim. letkulla sadevesikaivoon.

Jos sprinklerikeskuksen koestusvesi johdetaan sadevesiviemäriin liitetyn suppilon kautta, varustetaan suppilon kytkentäviemäri aina sulku-takaiskuventtiilillä (esim. läppätakaisku), vaikka oltaisiin padotuskorkeuden yläpuolella, sillä rakennuksen omat sadevesiviemärit saattavat padottaa, vaikka liitos kunnalliseen viemäriin ei padotakaan.

Lattiakaivottomassa tilassa oleva pesuallas tai muu allas, joka on varustettu ylivuotoaukolla, saadaan varustaa pohjatulpalla edellyttäen, että ylivuotoaukko pystyy viemäröimään siihen johdetut normivirtaamat.

Tiloissa, joissa on vesilukon kuivumisvaara, voidaan käyttää kuivakaivoa, joka yhdistetään mahdollisimman lähellä olevaan valvottuun lattiakaivoon. Lattiakaivo voidaan varustaa myös tarkoitukseen soveltuvalla viemärikaasun leviämisen estävällä toiminnolla.

Viettoviemärin viemäripiste tai viemäriin liitetty laite on sijoitettava padotuskorkeuden yläpuolelle. Jos viemärilaite sijoitetaan padotuskorkeuden alapuolelle, on se viemäröitävä pumppaamon kautta.

Vesihuoltolaitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden ja esittää sen liitospaikan lisäksi liitoskohtalausunnossa. Ellei vesihuoltolaitos ole erikseen sopimuksessa määritellyt padotuskorkeutta, pidetään padotuskorkeutena yleensä erillisviemäröinnissä viemärin laen tasokorkeutta tonttiviemärin liittämiskohdassa +1000 mm sekä sekavesiviemäröinnissä kadun pintaa +100 mm tonttiviemärin liitoskohdassa. Padotuskorkeus mitataan rakennuksen alimman viemärikalusteen reunan tasolle.

Jos viemäripisteet asennetaan padotuskorkeuden alapuolelle tai jos vaadittavaa viemärikaltevuutta ei saavuteta, jätevedet pumpataan.

Jätevesilaitteistoon ei ilman erityistä syytä saa asentaa sulkulaitteita. Väestösuojasta lähtevään viemäriin asennetaan väestönsuojanpuolelta suljettavissa oleva sulkuventtiili.

Tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus, esim. ilmanvaihtokonehuone, lämmönjakohuone, sprinklerikeskus, uima-allaslaitetila, jäähdytyskeskus tms varustetaan lattikaivolla.

Lattikaivo ei tee tilasta märkätilaa, mutta kaikkien lattiakaivollisten tilojen lattia tulee vesieristää ja nostaa vesieristys 10 cm seinälle.

Osa vesilaitoksista vaatii, että päävesimittaritila on varustettava lattiakaivolla.

On suositeltavaa, että pyykinpesukone asennetaan tilaan, jossa on lattiakaivo. Pyykinpesukoneen normaalit huoltotoimet saattavat aiheuttaa veden valumista lattialle.

Öljykattilahuoneeseen saa asentaa suljettavan lattiakaivon ja se tulee varustaa öljynerottimella.

Aihe 

Kommentit

Märkätila/lattiakaivot

 • ·             joissakin kaupungeissa tulkitaan, että lattiakaivollinen tila on märkätila: esim. Espoo: jos lattiakaivo --> on märkätila
 • ·             palautetilaisuuden tulkinta oli, että kodinhoitohuone ei ole märkätila, vaikka siellä voi olla lattiakaivo
 • ·             on myös muita tiloja, joissa vesivuoto on normaalikäytössä mahdollinen, ja sen vuoksi lattiakaivo on hyvä ratkaisu. Kyseisten tilojen ei kuitenkaan tarvitse olla märkätiloja.
 • ·             kostean tilan lattiaa ei saa lävistää putkella: Lävistys on hyväksytty joissakin paikoissa. Joissakin paikoissa vaaditaan esimerkiksi korotuskaulusta, mutta nämä eivät ole asetuksen mukaisia ratkaisuja.
ylös
146 users have voted.

Juurikin näin. Lattiakaivo sinänsä ei tee tilasta märkätilaa.  Märkätilan vedeneristys ja rakenteet on määritelty Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Lisätty tekstiä että lattiakaivollisten tilojen lattiat tulee vedeneriatää ja nostaa seinälle 10 cm

ylös
112 users have voted.

Lisää uusi kommentti