24 Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaaman säätö

latest change 10.06.2019, version id 3995, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kiertojohdonvirtaama on mitattu ja säädetty ennen käyttöönottoa.  

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä virtaaman säädöstä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

 

Opastava teksti 

Vesikalusteesta tulevan veden lämpötila tarkistetaan lämpömittarilla.

Kiertojohdossa virtaavan veden nopeutta voidaan arvioida linjasäätöventtiilien virtaaman perusteella. Veden virtausnopeus kiertojohdossa ei saa ylittää esimerkissä Vesilaitteiston mitoitusohjeet. D1/2007 Liite 2 esitettyä arvoa.

Kiertojohtoverkosto tulee suunnitella siten, että vesivirrat voidaan säätää ja mitata. Mittaustulokset esitetää pöytäkirjassa, johon on merkitty käytetty mittari.

Kiertojohdon mitoitus perustuu verkostossa tapahtuvaan lämmönluovutukseen eli putkiston lämpöhäviöön. Tämän perusteella määrätään verkoston vesivirrat kussakin osassa ja valitaan pumppu, jonka ominaiskäyrä on mahdollisimman jyrkästi laskeva vesimäärän kasvaessa. Verkosto mitoitetaan (valitaan putkikoot) veden virtausnopeuksien mukaan.

Työvaiheen vastuuhenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusasiakirjaan ja liitteenä olevaan yhteenvetoon, nimetään LVI-aloittamiskokouksessa.

Kommentit

Sähköpostipalaute:

Kiertojohdon virtaaman mittaukseen pienemmissä rakennuskohteissa on ongelmana mittalaitteen puuttuminen ja tiedon puute.

Tarkastusasiakirjaan merkintä osataan laittaa.

ylös
211 users have voted.

Lisää uusi kommentti