9.7 Kuilun palonkestävyys (luonnos)

latest change 05.09.2019, version id 4283, change: Kopio versiosta päivämäärältä <em class="placeholder">Pe, 23/11/2018 - 13:21</em>.
Opastava teksti 

Kuilun rakenteiden ja kevytrakenteisten kotelojen suunnittelussa huolehditaan siitä, että Paloturvallisuusasetuksessa esitetty osastoivan rakennusosan luokkavaatimus täyttyy.

Tätä opastavaa tekstiä täydennetään kesän 2018 aikana ohjeilla, joiden avulla voidaan arvioida kokonaispalonkestoaikaa osastosta toiseen.

Asennettaessa ilmakanavia kuiluun, sen seinämien palonkestoaika valitaan siten, ettei palo määrätyssä ajassa pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Kuilun seinämän palonkestoaika voidaan huomioida rakenteen kokonaispalonkestoaikaa laskettaessa (kuva 9.4).


Kuva 9.4. Kuilun palonkestävyys.

Ilmakanava varustetaan kuilun seinämän kohdalla palopellillä. Tällöin kuilussa olevilta kanavilta ei edellytetä paloeristystä, jos kuilun seinämä on mitoitettu suurimman paloluokkavaatimuksen omaavan kanavan paloluokan perusteella.

Jos kuilussa on rakennustarvikkeita, kuten putkia, johtoja ja eristeitä, jotka eivät täytä luokan A2-s1,d0 vaatimuksia, katkaistaan kuilu vähintään A2-s1,d0 -luokan rakennustarvikkeella osastoivan vaakarakenteen kohdalla.

Kun ilmakanava varustetaan kuilun seinämän kohdalla palopellillä ja kuilun seinämä on mitoitettu suurimman paloluokkavaatimuksen omaavan kanavan paloluokan perusteella, kuilussa olevilta kanavilta ei edellytetä paloeristystä. Kuilussa olevien kanavien lämmön-, äänen- ja kondenssieristysvaatimukset tarkistetaan erikseen. Kuilun seinämärakenteen vaatimuksenmukaisuus osoitetaan testausten perusteella tai laskennallisin menetelmin.

Kuilun seinämän palonkestoajan tulee yleensä olla puolet osastojen välisestä palonkestoajasta (kuva 9.4). 

Kevytrakenteinen kotelo tehdään siten, että se täyttää kyseisen osaston sisäisille rakennusosille esitetyt palotekniset vaatimukset (kuva 9.5).

Kun kuilu tai kevytrakenteinen kotelo rajoittuu tilaan, johon kohdistuu ääniteknisiä vaatimuksia, on erityissuunnittelijan selvitettävä kuilun ja kevytrakenteisen kotelon äänitekninen toimivuus.


Kuva 9.5. Ilmanvaihtokanavien asentaminen kevytrakenteiseen koteloon.

 

Lisää uusi kommentti