9.2 Yhdistämisrajoitukset

Book custom navigation

latest change 12.08.2020, version id 5121, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Palo- tai räjähdysvaarallisen tilan yleisilmanvaihtoa ei yhdistetä muuhun ilmanvaihtolaitteistoon.

Uloskäytävää tai porrashuoneita ei yhdistetä useita palo-osastoja palvelevaan keskusilmanvaihtolaitokseen. Kuitenkin saman uloskäytävän eri osat voi liittää samaan keskusilmanvaihtolaitokseen, vaikka uloskäytävä olisi jaettu useampaan palo-osastoon (vaaka- tai pystysuunta). Tällöin suunnitellaan uloskäytävän eri palo-osastojen välisille palorajoittimille savunilmaisuun perustuva sulkeutumisominaisuus.

Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativan kohteen sekä palo- tai räjähdysvaarallisen tilan kohdepoistokanava johdetaan omana kanavana mahdollisimman suoraan ulos rakennuksen vesikatolle.

Palo-osastojen pääkäyttötavan asettamat yhdistämisrajoitukset

Ilmanvaihtolaitoksissa palo-osastojen käyttötapaan liittyvien yhdistämisrajoitusten ensisijaisena tavoitteena on henkilöturvallisuuden varmistaminen. Tämän vuoksi rajoitukset kohdistuvat erityisesti asuin- ja majoitustiloihin, hoitolaitoksiin sekä uloskäytäviin. Taulukossa 9.1 on esitetty tilojen käyttötarkoitukseen perustuvat ilmanvaihtolaitosten yhdistämisrajoitukset. Myös tilojen erilaisista käyttöajoista johtuvat ryhmittelyperiaatteet rajoittavat joissakin tapauksessa tilojen yhdistämistä samaan useita palo-osastoja palvelevaan keskusilmanvaihtolaitokseen. Yhdistämisrajoitukseen vaikuttaa myös palokuorma.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto eri käyttötarkoitusryhmiin kuuluvien palo-osastojen liittämisestä keskusilmanvaihtolaitokseen ja ilmanvaihtokonehuoneeseen. Taulukossa kuhunkin ilmanvaihtolaitokseen voi liittyä vain yhdistämisrajoitussarakkeen mukaisia eri käyttötarkoitusryhmiin kuuluvia tiloja tarvittaessa palopellein osastoituna. Yhden palo-osaston ilmanvaihtokone tai -konehuone voi olla palvelemansa tilan kanssa samassa palo-osastossa.

Taulukko 9.1. Tilojen yhdistämisrajoitukset keskusilmastointilaitoksessa Sisäilmastoasetuksen yhdistämisrajoituksia noudattaen.

Käyttötarkoitusryhmä Yhdistämisrajoitus
Asunnot aputiloineen Ei yhdistetä toiseen käyttötarkoitusryhmään
Majoitustilat Ei yhdistetä toiseen käyttötarkoitusryhmään
Hoitolaitokset Ei yhdistetä toiseen käyttötarkoitusryhmään
Kokoontumis- ja liiketilat Voidaan yhdistää keskenään samaan keskusilmanvaihtolaitokseen RakMK Sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetuksen mukaisia yhdistämisrajoituksia noudattaen.
Työpaikkatilat
Tuotanto- ja varastotilat
Autosuojat
   
Uloskäytävät Ei yhdistetä muita tiloja palvelevaan keskusilmanvaihtolaitokseen.
Palo- tai räjähdysvaaralliset tilat Ei yhdistetä keskusilmanvaihtolaitokseen.

Asuntoja, majoitustiloja ja hoitolaitoksia ei yhdistetä toista käyttötarkoitusta palvelevaan ilmanvaihtolaitokseen. Asuinkerrostalon asunnot voidaan varustaa asuntokohtaisella ilmanvaihtolaitteella tai ne voidaan yhdistää useita asuntoja palvelevaan keskusilmanvaihtolaitokseen.

Asuinkerrostalon irtaimistovarastot on mahdollista yhdistää useita asuntoja palvelevan keskusilmanvaihtolaitoksen kammioon erillistä kanavaa ja palopeltiä käyttäen. Yhteiset tilat kuten talosauna tai kerhotilat on tarkoituksenmukaista varustaa omilla ilmanvaihtolaitoksilla niiden vaihtelevien käyttöaikojen vuoksi.

Enintään 300 m2 toimistotila voidaan yhdistää asuinrakennuksen useita palo-osastoja palvelevan keskusilmanvaihtolaitokseen erilliskanavia käyttäen. Yhdistämistä saattaa rajoittaa asuntojen ja toimistotilan erilainen käyttöaika.

Keskusilmanvaihtolaitos

Kuvassa 9.1 on esitetty kaaviokuvana, mitkä ovat keskeiset erot ilmanvaihtolaitoksen ja keskusilmanvaihtolaitoksen välillä.


Kuva 9.1 Kaaviokuva oppaassa käytetystä keskusilmanvaihtolaitoksen käsitteestä.

Lisää uusi kommentti