5.5 Muuta huomioitavaa

latest change 14.11.2019, version id 4373, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Vuoden 2017 loppuun asti asetuksena voimassa olleet ohjeet ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuudesta sisältävät ohjeita, joiden pitämisestä mukana uudessa oppaassa on käyty keskustelua oppaan kirjoittamisen aikana. Tässä kappaleessa luetellaan ne asiat, joista keskustelua on käyty. 

Tämän oppaan opastavat tekstit on kirjoitettu niin, että määräysten vaatimukset täyttyvät. Käytännössä jo aikaisemminkin on käytössä ollut ratkaisuja, jotka ylittävät määräysten vaatimukset. Syinä voi olla monia käytännön syitä ja ratkaisujen kustannuksiin liittyviä syitä. Opastavat tekstit on pyritty kirjoittamaan siten, että ne vastaisivat sellaista tavanomaista toteutustapaa, joka jo aikaisemminkin voimassa olevien ohjeiden mukaan on ollut määräysten vaatimukset ylittävä. 

Kuristimien käyttö savunrajoittamisessa perustuu vallinneeseen käytäntöön, ja niiden turvallisuudesta käytiin keskustelua tämän oppaan kirjoitaamisen yhteydessä ja aikaisemminkin. Kuristinten osalta opasluonnoksessa on päädytty ratkaisuun, jossa kuristimiin liittyvä opastavia tekstejä ei ole kokonaan poistettu. On ilmeistä, että kuristimien käyttöä ja niihin liittyviä mahdollisia riskejä olisi selvitettävä ja esitettävä tutkimuksiin perustuvat korvaavat ratkaisut. Kuristimen käyttöä eri rakennuksissa ja tiloissa on kuitenkin selvennetty ja osin rajoitettukin opastavassa tekstissä. Opastavissa teksteissä on kuitenkin pyritty kuvaamaan se rakentamisen taso, joka tällä hetkellä on yleisesti käytössä. 

Kuristinten rinnalle on lisätty savunrajoittimiksi takaisinvirtaussuojat. Takaisinvirtassuojien tuotekelpoisuuden arviointi tapahtuu tarvittaessa rakennuspaikkakohtaisen selvityksen perusteella. Olennaisena ominaisuutena näille laitteille on niiden läpi oleva virtaus estosuuntaan ja toimivuus yleensäkin palotilanteessa. Takaisinvirtaussuojat lisättiin savunrajoittimiksi kommentointikierroksella saadun palautteen ja kuulemistilaisuuden palautteen perusteella, mutta kuten kuristintenkin osalta, toimivuus perustuu käytännön kokemukseen. Olisi tarpeellista, että takaisinvirtaussuojien toimivuutta ja niihin liittyviä mahdollisia riskejä olisi jatkossa selvitettävä.

Mikäli ilmanvaihtokanava varustetaan osastoivan rakennusosan läpiviennissä ainoastaan tiiviysvaatimukset täyttävällä palopellillä, ohjeisti aikaisempi ohje, että eristävyysvaatimus voidaan toteuttaa kanavan paloeristämisellä osastoivan rakennusosan molemmin puolin. Samoin palopelti voitiin joissakin tapauksissa korvata kokonaan paksunnetun paloeristyksen ja osastointivaatimukset täyttävän paloeristyksen yhdistelmällä. Tässä oppaassa näitä ohjeita ei ole yleisellä tasolla uusittu, vaikka ne sellaisenaan saattaisivatkin edelleen täyttää määräysten vaatimukset. Vanhan ohjeen mukaiset ratkaisut on hyvä osoittaa esimerkiksi tämän oppaan kohdan 6.4 Ilmanvaihtokanavien paloeristysratkaisut esittämällä tavalla tai muulla selvityksellä. Ratkaisun yleisen toimivuuden perusteet eivät ole tiedossa ja oppaassa on päädytty ohjeisiin, joissa palopelti täyttää vaatimukset sekä tiiviyden että eristävyyden osalta.

Lisää uusi kommentti