Asuntoilmanvaihdon ulospuhallusilman seinäpuhalluksen ja ulkoilman sisäänoton laitevaatimukset ja vaatimukset tuotekohtaisille suunnittelu- ja asennusohjeille

latest change 27.08.2020, version id 5156, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

lähde: Eurofins Expert Services Oy:n sertifiointiperusteet SERT R074. Opastava teksti on kokonaisuudessaan Eurofins Expert Services Oy:n ylläpitämää ja omistamaa, ja se on tiivistelmä laajemmasta sertifiointiperusteet-asiakirjasta. Tiivistelmä luettelee tuotteelle, sen asennukselle, käytölle ja huolto-ohjeille sertifiointiperusteissa asetetut vaatimukset.

Tuoteominaisuudet ja vaatimukset perustuvat ensisijaisesti Suomen lakeihin, asetuksiin ja rakentamismääräys­kokoelmaan sekä niihin liittyviin ohjeisiin ja oppaisiin. Tuotteen ominaisuuksien määrittämisessä voidaan käyttää edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi soveltuvia SFS-, EN- tai ISO-standardien mukaisia menetelmiä.  Sertifiointi­perusteissa ei käsitellä tuotevaatimuksia paloturvallisuuden osalta. Tämä on otettava huomioon rakennuskohteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sertifioitava tuote on ulospuhallusilman ulospuhallukseen soveltuva päätelaite, jonka yhtey­dessä voi lisäksi olla ulkoilman sisäänotto. Tuotteen on täytettävä taulukossa 1 esitetyt vaatimukset.

Taulukko 1. Sertifioitavalle ulospuhallusilman ulospuhalluslaitteelle asetettavat vaatimukset.

Ominaisuus

Määritysmenetelmä

Vaatimus

Laitteen tiiviys

EN 1751

Vuotoilmavirta ≤ 0,2 dm³/s paine-erolla 250 Pa 1)

Virtaustekniset suoritusarvot (paine/ilmavirta)

EN 12238

Mitatut arvot vastaavat val­mistajan ilmoittamia arvoja 2)

Ulospuhallusilman ulospuhallusnopeus

qv / Avapaa otsapinta, minimi

≥ 5 m/s nimellisilmavirralla

Yhdistelmälaitteissa ulkoilmavirran virtausnopeus

qv / Avapaa otsapinta

≤ 2,0 m/s nimellisilmavirralla

Ulospuhallusilman hajotuskuvio

EN 12238

Mitatut hajotuskuviot vastaavat valmistajan ilmoittamia (nopeuden 0,5 m/s rajapinta)

Äänitekniset suoritusarvot

ISO 3741, ISO 5135

 

LWA ≤ 45 dB(A) ulkoympäristöön nimellisilmavirralla. Mitatut arvot vastaavat valmistajan ilmoittamia arvoja.

Ulospuhallusilman ulospuhalluksen ja yhdistelmälaitteissa ulkoilman sisäänoton sadevedenerotuskyky

Testaus vähintään kolmella ilmavirralla, EN 13030

≥ 80 % soveltuvilla otsapintanopeuksilla. Veden poisto on toteutettu toimintavarmalla tavalla.

Yhdistelmälaitteissa ulospuhallusilman osuus sisään otettavassa ulkoilmavirrassa

Merkkiainemittaus EN 13141-8 mukaisesti, virtauslaskenta tarvittaessa

≤ 0,6 % nimellisilmavirralla, isoterminen tuuleton tilanne

Toiminta matalilla ulkoilman lämpötiloilla

Toimintakoe laboratoriossa 3) EN 13141-8 soveltaen

Toimivuus todettu ulko­ilman lämpötilalla ‑20 °C 3)

Asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Tarkastus ja arviointi 4)

Täyttävät alla esitetyt vaatimukset 4)Vaatimukset:

  1. Tiiviys: Sallittu vuotoilmavirta enintään 0,2 dm³/s koepaineella 250 Pa. Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä. Ilmanvaihdon päätelaitteet. Tyyppihyväksyntäohjeet 2008. Suomen rakentamismääräyskokoelma.
  2. Virtaustekniikka: Valmistaja ilmoittaa laitteen toiminta-alueen ja nimellisilmavirran. Ulospuhallusnopeus lasketaan nimellisilmavirran ja ulospuhallusaukon vapaan otsapinta-alan perusteella. Mikäli ulospuhallusaukon koko muuttuu laitteessa puhallussuunnassa, käytetään laskennassa pienintä ulospuhallusaukkoa.
  3. Toiminta matalilla ulkoilman lämpötiloilla (-20 °C, vähintään kuusi tuntia): Jäätymisen esto ja jäteilmasta tiivistyvän veden poisto on toteutettu toimintavarmalla tavalla. Huurtuminen tai jäätyminen ei heikennä ilmanvaihdon toimintaa tai aiheuta muuta haittaa rakennukselle tai sen käyttäjille. Testaustilanteessa ulospuhallusnopeutta 5 m/s vastaavalla ilmavirralla painehäviö saa yleensä kasvaa enintään 50 %. Ulospuhallusilman lämpötila on 0 ºC ja suhteellinen kosteus 70 ‑ 95 %. Jääpuikkotestissä ulospuhallusilman lämpötila on +5 °C. Jäätä ei saa kertyä laitteeseen niin, että se voi pudotessaan aiheuttaa vaaraa (putoavan jään massa enintään 100 g).
  4. Asennusohjeet: minimietäisyys viereisistä seinistä, yläpuolisesta rakenteesta ja alapuolisesta rakenteesta. Ulospuhallussuihku ei saa aiheuttaa haittaa rakenteille. Laitteen ja ulkoseinän liitoksen tulee olla toteutettu niin, että ilmatiiviys, vesitiiviys ja kylmäsillattomuus on otettu huomioon. Huolto: Huollettavuus, puhdistettavuus sekä mahdollisten suojaverkkojen ja suodatusten toimivuus arvioidaan painehäviön, mahdollisen tukkeutumisen ja ohivuodon kannalta.
Luokka 

Lisää uusi kommentti