33 Jätevesilaitteiston erottimet

latest change 10.06.2019, version id 4013, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Asetusteksti 

Jos hiekkaa, lietettä, rasvaa, bensiiniä, öljyä tai muita haitallisia fysikaalisia tai kemiallisia aineita voi joutua jätevesivesilaitteistoon ja -verkostoon tai ympäristöön, on jätevesilaitteistossa oltava erotin- tai käsittelylaite.  

Erotinlaitteiden on sijaittava niin, että ne ovat helposti ja haittaa aiheuttamatta huollettavissa ja tyhjennettävissä.

Öljyn- ja rasvanerottimissa on oltava täyttymisen ilmaiseva hälytys. Erottimen jälkeen olevassa viemäriputkessa on oltava näytteenottomahdollisuus.  

 

Opastava teksti 

Jätevesilaitteisto tehdään niin, että erottumista tapahtuu vain erottimessa. Erotinjärjestelmä koostuu erottimesta, lietteenpidättimestä ja näytteenottopisteestä. Kiinteä aine kuten liete, lieju, hiekka tai sora laskeutuu lietteenpidättimeen, ja se voi olla erillinen yksikkö tai erotuskammion yhteydessä.

Rasvanerottimien, joilla erotetaan kasvi- ja eläinperäiset rasvat ja öljyt jätevedestä painovoiman avulla ja ilman ulkoista voimanlähdettä, on oltava harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1825-1 mukaisia.

Kevyiden nesteiden erottimien, joissa kevyet nesteet erotetaan jätevedestä painovoiman ja/tai saostamisen avulla, on oltava harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 858-1 mukaisia.

Teollisuusjätevesiä ja talousjätevettä ei saa johtaa erottimiin. Näissä tapauksissa käytettävä erotin valitaan paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Ajoneuvojen pesutoiminnasta syntyy jätevettä, joiden johtamisesta ja tarvittavista puhdistustoimenpiteistä on tehtävä sijoituspaikan olosuhteisiin sovellettu ja paikallisten viranomaisten hyväksymä suunnitelma. Standardissa SFS 3352 on ohjeet pesuhallin lattian alla olevasta kalvotuksesta ja sen viemäröinnistä rasvanerottimeen.

Jätevesilaitteiston materiaalit valitaan niin, että ne kestävät erotusta edellyttäviä aineita ja ovat yhteensopivia erotinjärjestelmän materiaalien kanssa. Erottimen poistoviemäri tehdään niin, ettei erotin pääse tyhjenemään painovoimaisesti lappoperiaatteella.

Pienissä, avoimissa erottimissa, jotka ovat käyttäjien valvonnassa, ja joiden täyttymisen käyttäjä helposti havaitsee, saattaa näköhavaintoon perustuva hälytys olla riittävä.

Erottimien valinta- ja mitoitusperusteita esitetään opasaineiston esimerkissä. Rasvan ja kevyiden nesteiden erottimien nimelliskoon valintaperusteita, asennusta, toimintaa ja kunnossapitoa esitetään standardeissa SFS-EN 1825-2 ja SFS-EN 858-2.

Kappaleen standardiviitteet on listattu esimerkissä Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan standardiviitteet.

Aihe 

Kommentit

Palautetilaisuus 15.1

  • ·             keskusteltiin hiekanerottimista ja sellaisten hiekanerotinlattiakaivojen, joita ei ole CE-merkitty, käyttämisestä rakentamisessa
  • ·             todettiin, että ainoastaan öljyn ja rasvan erottimille on olemassa harmonisoidut standardit
  • ·             todettiin, että on rakennuksen omistajan ja käyttäjän vastuulla, mitä viemäriin kaadetaan
  • ·             hiekanerottimet eivät ole öljyn tai rasvanerottimia
ylös
201 users have voted, including you.

Hiekanerottimen on oltava osa standardin SFS-EN 1825 mukaista rasvan ja SFS-EN 858 mukaista kevyiden nesteiden erotusjärjestelmää. Erottimet koostuvat lietteenpidättimestä, rasvan-/kevyen nesteen erotuskammiosta ja, mikäli tarpeellista, näytteenottopaikasta. Lietteenpidätin on se erottimen osa, johon kiinteä aine kuten hiekka laskeutuu (= "hiekanerotin"). Pelkälle erotinjärjestelmän yhdelle osalle eli "hiekanerottimelle" ei ole omaa CE-merkintään johtavaa standardia, vaan se kuuluu erotinjärjestelmän kokonaisuuteen, joka myös CE-merkitään kokonaisuutena.

ylös
166 users have voted, including you.

Lisää uusi kommentti