Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas, päivitetty 11.6.2021

Book custom navigation

latest change 11.06.2021, version id 5546, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetuksen soveltamisen tueksi. Yksittäiset ohjeet on järjestetty asetuksen pykälien mukaisiin alakohtiin. Varsinaiset asetustekstit on kopioitu asetuksesta. Opasta täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa.

Kunkin kappaleen alussa on  asetuksesta kopioitu asetusteksti, joka on velvoittavaa. Velvoittavat tekstit on merkitty vasemmassa laidassa olevalla paksulla pystyviivalla. Asetustekstin alla olevat opastavat tekstit eivät ole velvoittavia, ja ne on kirjoitettu yleisellä tasolla niin, että niitä noudattamalla voidaan toteuttaa asetuksessa esitetyt määräykset ja vaatimukset. Opastavan tekstin kullakin ohjeella voi olla useita yksityiskohtaisia toteutustapoja esimerkiksi sen mukaan, mikä on ollut suunnittelijan valitsema suunnitteluperiaate tai kohteen tilaajan vaatimustaso. Opasta käytettäessä on muistettava, että oppaassa olevien ohjeiden lisäksi on muita toteutustapoja, joilla päästään määräysten mukaiseen vaatimustasoon.

Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. 

Rakennusta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että vaatimustaso on usein järkevää asettaa vaativammaksi kuin määräyksissä esitetty minimitaso. Asetuksessa esitetyt vaatimukset koskevat kaikkia rakennuksia ja lisäksi kukin kohteen vaatimukset asetetaan erikseen niin, että lopputulos palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin. Käytännön suunnittelussa suunnittelutavoitteet asetetaan vielä kaikkia koskevia vaatimuksia ja kohteen vaatimuksia tiukemmiksi, jotta voidaan varautua rakentamisen ja käytön aikana ilmeneviin muutoksiin ja siihen, että suunnitelma ei kaikilta osin toteudukaan.

Oppaan tekstejä lainattaessa tai käytettäessä osana muita tekstejä lähdeviitteenä voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaista viittausta:

  • Talotekniikkainfo. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas, päivitetty pp.kk.vvvv. Kappale x. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry. Saatavilla: https://www.talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas
  • Tekstissä viittauksena käytetään merkintää (Talotekniikkainfo) tai, mikäli samassa tekstissä on useita viittauksia eri kohtiin, voidaan viittaukset erotella toisistaan lisäkirjaimella (Talotekniikkainfo a), (Talotekniikkainfo b) jne.
Luokka 

Kommentit

Oppaat on saatava kukin yhdessä nipussa, jotta niitä voi tarkastella kompaktina kappaleena. Tämä oppaan kokoaminen mahdollistaa myös tulostuksen, mikä on hyvin tärkeää. Nykyinen versio linkkikokoelmana on suorastaan käyttökelvoton.

Ystävällisin terveisin,
Jaakko Pesonen

Pyydetty tarkennus:
Kiitos viestistäsi. Tarkoitan kommentillani sitä, että toki sivustossa on "tulosta opas"-vaihtoehto, mutta suunnitteluohjeissa,(tässä esimerkkinä opas vesi- ja viemärilaitteistoihin), viitataan vanhan D1 osioihin, jotka eivät ymmärrettävästi tulostu. Tämä tarkoittaa, että yhden oppaan sijasta pitää olla 2 tai enemmän oppaita rinnan. RakMk D1 tai RVV-kirjan kanssa vastaavaa tapahdu.
On toki ymmärrettävää tuo ajatus täysin sähköisestä käytöstä, mutta paperissa on tiettyjä ominaisuuksia, joihin bitit eivät pysty. En lähde niitä erittelemään, mutta uskon etten ole ainut ajatukseni kanssa.

ylös
407 users have voted.

Kiitoksia tarkennuksesta. En usko, että julkaisujärjestelmä taipuu tähän ymmärrettävään toiveeseen. Ajatus on hyvä, mutta nyt valittu toteutustapa menee eri suuntaan. Tarkastelemme jatkossa, voidaanko tämä ehdotus toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla.

ylös
397 users have voted.

Saisiko näistä aina jonkin yhteenvedon, kun päivityksiä tulee, mihin osioihin on päivitystä tullut. Ei tarvitsisi aina koko opasta kahlata läpi ja etsiä sitä "neulaa" sieltä.

ylös
98 users have voted.

Muutoshistoriaa pidetään yllä kunkin oppaan Palaute ja versiot -sivulla. Julkaisualusta ei valitettavasti tarjoa kovin "notkeaa" tapaa eri versioiden vertailuun, mistä syystä vertailu tehdään käsityönä. Tässä on linkki Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan muutoksiin 10.6.2020 https://www.talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas/palaute-ja-versiot

ylös
94 users have voted.

Lisää uusi kommentti