Vesi- ja viemärilaitteistot -opas

Book custom navigation

latest change 02.11.2018, version id 3341, change: Edited by juhani.hyvarinen.
Opastava teksti 

Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot -asetuksen tueksi. Yksittäiset ohjeet on järjestetty asetuksen pykälien mukaisiin alakohtiin opastavaksi tekstiksi. Varsinaiset asetustekstit on kopioitu asetuksesta, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Opasta täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa.

Opastavat tekstit eivät ole velvoittavia, ja ne on kirjoitettu yleisellä tasolla niin, että niitä noudattamalla voidaan toteuttaa asetuksessa esitetyt määräykset ja vaatimukset. Opastavan tekstin kullakin ohjeella voi olla useita yksityiskohtaisia toteutustapoja esimerkiksi sen mukaan, mikä on ollut suunnittelijan valitsema suunnitteluperiaate tai kohteen tilaajan vaatimustaso. Opasta käytettäessä on myös muistettava, että oppaassa olevien ohjeiden lisäksi on muita toteutustapoja, joilla päästään määräysten mukaiseen vaatimustasoon. 

Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. 

Rakennusta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että vaatimustaso on usein järkevää asettaa vaativammaksi kuin määräyksissä esitetty minimitaso. Asetuksessa esitetyt vaatimukset koskevat kaikkia rakennuksia ja lisäksi kukin kohteen vaatimukset asetetaan erikseen niin, että lopputulos palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin. Käytännön suunnittelussa suunnittelutavoitteet asetetaan vielä kaikkia koskevia vaatimuksia ja kohteen vaatimuksia tiukemmiksi, jotta voidaan varautua rakentamisen ja käytön aikana ilmeneviin muutoksiin ja siihen, että suunnitelma ei kaikilta osin toteudukaan.

Oppaan sisältö on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 19.3.2018 eikä asiasisältöön enää tule muutoksia. Tekstien toimitustyö vie vielä aikaa, jonka jälkeen lopullinen versio julkaistaan.

Kommentit

Oppaan kohta 21, jossa on asiaa putkiston huuhtelusta, menetelmä poikkeaa hanavalmistajien ohjeesta. Oppaan kohdan 21 teksti: Vesijohtoverkoston huuhtelu tehdään lvi-suunnittelijan laatimien ohjeiden mukaan tai seuraavasti. Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä kiertojohto huuhdellaan erikseen. Mahdolliset poresuuttimet poistetaan ja
kiertojohdon säätöventtiilit avataan täysin auki huuhtelun ajaksi. FM Mattsson Mora Groupin tuotteiden asennusohjeissa asiaa ohjeistetaan seuraavasti: "HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy hanoihin menevät putket huuhdella puhtaiksi ennen hanan asentamista." Kilpailijamme Oraksen ohje sanoo näin: "Putkisto on huuhdeltava huolellisesti hiekasta,
teräslastuista ym. talousvedellä ennen vesihanojen ja venttiilien asennusta.
• Verkosto on varustettava tarpeellisella määrällä mudanerottimia, jotka estävät vieraiden esineiden pääsyn verkostoon." Oppaan tekstistä saa siis käsityksen (toisin kuin hanavalmistajat ohjeistavat) että huuhtelu tehtäisiin hanojen läpi, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet voivat jäädä hanojen toimiosiin ja aiheuttaa tukoksia ja vuoto-ongelmia. Tämä on yleisin syy esim. uudiskohteiden joskus jo alussa tuleviin vuoto-ongelmiin, joissa useampi saman linjaston vesikaluste saattaa alkaa putkistossa olevien epäpuhtauksien vuoksi vuotaa jopa ensi metreillään jos ei myöhemmin ja joudutaan huoltotoimiin aikaisessa vaiheessa. Aiheuttaa tällöin myös valmistajalle aiheettomia takuukustannuksia ja mainehaittaa. Ohjeistusta ja huuhtelumenetelmiä on ehkä aihetta harkita tästäkin näkökulmasta. Ystävällisin terveisin: Simo Halminen FM Mattsson Mora Group

ylös
4 users have voted.

Oppaassa viitataan standardien lisäksi joihinkin muihin alalla käytössä oleviin ohjeisiin tai julkaisuihin. Voisiko nämäkin kirjallisuusviittaukset lisätä Esimerkit-osioon tämän oppaan standardilistaan tai omaksi kirjallisuusviittauslistaksi?

ylös
4 users have voted.

Putkiston huuhtelussa teräslastut ja hiekka ylen harvinaisia,
putket tulee yleensä tulpattuna,
Muoviputken painekoe monelle tuntematon asia, ja trykipumpun painemittari jäätynyt, 0.5bar virhe ja herkkyys pois mittarista
Suihkusekoittajan tuloputkien suodatin voi mennä tukkoon roskista ja sitä edesauttaa vielä väärinpäin asennettu suodatin.
Jäätymistapahtuman korjaus ja selvitys puutteellista.
Heikkolaatuisella porakaivovedellä poresuutin saattaa kiteytyä suoloista tai kalkista tukkoon.
Eilinen havainto, hanakulmarasian ems-osan kierreosa revennyt, vesivahinko. Asentajalla taas kerran "hullun voimat".
Uudessa rt:ssä viemärit routarajan yläpuolella ja suoraan saven päällä!!
Kloridin 25 mg vain suositus, rosteripytyillä saisi olla vaatimus, nyt niihin on kehitteillä aktiivinen anodi-suojaus. LVI-asennusvirhetark. kuuluu kaikki asiat!

ylös
3 users have voted.

Lisää uusi kommentti